System
 
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนสาธารณสุขอําเภอเวียงสระ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กรอบประเด็นตัวชี้วัดการตรวจราชการตามแบบ รต.62
แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62)
คู่มือการใช้งานระบบ การตรวจราชการ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (School Mapping)ข้อมูลสาธารณสุขอําเภอเวียงสระ
 

 
ตราสัญลักษณ์
 

ผู้อำนวยการ
         
         
ชื่อหน่วยงาน :  สาธารณสุขอําเภอเวียงสระ      
ที่อยู่ :       
ตำบล :       
อำเภอ :       
รหัสไปรษณีย์ :       
โทรศัพท์ :       
โทรสาร :       
อีเมล์ :       
เว็บไซต์ :       
ขนาดโรงเรียน :       
ระยะทางจาก ศธจ :       
ตําแหน่ง ละติจูด :       
ตําแหน่ง ลองติจูด :       
         
 
 

หน่วยงาน   เป้าหมาย จำนวน
ที่ได้
คัดกรอง
1.)
สมวัย
ครั้งแรก
2.)
สงสัย
ล่าช้า
รอกระตุ้น
ภายใน
30 วัน
3.)
สงสัย
ล่าช้า
ส่งต่อ
ทันที
4.)
รวม
สงสัย
ล่าช้า
5.)
ติดตาม
ได้
6.)
สมวัย
หลังได้
รับการ
กระตุ้น
7.)
ไม่สมวัย
หลังได้รับ
การ
กระตุ้น
7.1)
ด้านการ
เคลื่อนไหว
(GM)
7.2)
ด้าน
กล้ามเนื้อ
มัดเล็ก
และ สติ
ปัญญา
(FM)
7.3)
ด้าน
การ
เข้าใจ
ภาษา
(RL)
7.4)
ด้าน
การใช้
ภาษา
(EL)
7.5)
ด้านการ
ช่วยเหลือ
ตัวเอง
(PS)
8.)
รอการ
ติดตาม
9.)
ติดตาม
ไม่ได้
ภายใน
30 วัน
สาธารณสุขอําเภอเวียงสระ อายุ 9 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุ 18 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุ 30 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุ 42 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุ 60 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0